Hoewel NLsigning de informatie, beschikbaar op deze website met grote zorg samenstelt, sluit NLsigning alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op artikelen, foto’s en afbeeldingen van NLsigning op de website rust auteursrecht alsmede foto- en beeldrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke (eventueel elektronische post) toestemming van de rechthebbenden.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. NL Signing besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. NL Signing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg. NL Signing aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens NL Signing via deze website. NL Signingaanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins word verwezen.

ALGEMEEN

Deze disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de website www.nlsigning.nl. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De op of via deze website aangeboden informatie is geen aanbod of financiële dienst en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt c.q. gebruiker van deze website.

Hoewel NL Signing tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt NL Signing geen garantie dat de op of via de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.Deze website wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden door NL Signing onder de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt is voor gebruik in andere landen. NL Signing is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet nalebing van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisselingen.

NL Signing garandeert niet dat de website connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Niet toegestaan is het gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

NL Signing, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, films en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Signing of rechtmatige toestemming van rechthebbenden. Derhalve mag u informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Signing is het niet toegestaan links naar websites van NL Signing aan te bieden.

ONLINE/ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

De beveiliging van de informatie-uitwisseling via de website en/of per e-mail berichten, is niet gegarandeerd. Indien u gebruik maakt van elektronische informatie-uitwisseling, in welke vorm dan ook, aanvaard u het risico dat derden deze berichten lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NL Signing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of NL Signing op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • De informatie die op of via deze website wordt aangeboden.
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan NL Signing of aan u wordt gezonden.
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website.
  • Misbruik van deze website
  • Verlies van gegevens
  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website

De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede die van bestuurders en medewerkers van NL Signing.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

WIJZIGINGEN

NL Signing behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de teskt van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.

Scroll naar top